1 Virksomhedsoplysninger

DM Greenkeeping Aps er et franchise. Kundens aftaler indgås med den lokale afdeling, der defineres ud fra Kundens postnummer.

Se CVR nr., mailadresser og telefonnumre til på din lokalafdeling på her

Såfremt der ikke er tilknyttet en lokalafdeling til dit postnummer, indgås aftalen med:

DM Greenkeeping ApS
CVR: 37201685
Mirabellevej 18, Bramdrupdam
6000 Kolding

Lokalafdelingen er herunder angivet som ”DM Greenkeeping”.

2 Tilbud, ordre og accept

På Kundens anmodning, vil Kunden modtage et hyperlink, hvor tilbuddet kan tilgås. Kunden kan herefter acceptere tilbuddet på de vilkår og til den pris, som fremgår.

Det bemærkes at tilbudsprisen er dynamisk og kan variere afhængigt af sæsonen, materialepriser mv. Kunden vil derfor kunne opleve ændrede priser/vilkår, såfremt tilbuddet genbesøges. Det er den på accept-tidspunktet viste pris og vilkår, der er bindende for Kunden.

Kundens ordrer og bestillinger er bindende for DM Greenkeeping, når Kunden har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.

Tilbud afgives almindeligvis på basis af opmåling fra offentlige registre. Er de fysiske forhold væsentligt ændret i forhold til de offentlige registre, er DM Greenkeeping ikke bundet af tilbudsprisen. Kunden vil blive orienteret herom inden service udføres.

Mundtlige tilbud skal accepteres straks.

3 DM Greenkeepings ydelse

DM Greenkeepings ydelse omfatter kun de i tilbuddet specificerede produkter.

DM Greenkeeping forpligter sig til på de i nærværende betingelser samt eventuelt specielt aftalte vilkår, at levere serviceydelser af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer, herunder gødningsprodukter mv.

4 Betaling

Ved køb af DM Greenkeepings produkt, kan Kunden vælge enten en 1-årig aftale, der automatisk stopper efter sæsonens sidste besøg, eller en flerårig aftale, der fortsætter indtil den opsiges.

Betaling kan ske forud via ordrebekræftelsen efter accept af det fremsendte tilbud. Beløbet reserveres på dit kort, og vil blive trukket efter vores første servicebesøg. Betalingsmodtager vil blive angivet som ”DM Greenkeeping”. Sker betaling via DM Greenkeepings hjemmeside, behandler DM Greenkeeping i sagens natur Kundens kortoplysninger.

Såfremt betaling ikke sker på vores hjemmeside, modtager du faktura for den fulde pris efter første servicebesøg. Betaling forfalder herefter 7 dage efter afsendelsen af fakturaen.

Ved forsinket betaling beregnes morarente på 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, ligesom der kan pålægges gebyrer og omkostninger i henhold til gældende lovgivning. Rykkergebyr udgør 100 kr. i henhold til gældende ret.

Flerårige serviceaftaler

Ved flerårige aftaler, forbeholdes retten til prisændringer. Disse vil i så fald blive sendt til Kundens angivne e-mail senest en måned før prisændringen træder i kraft.

Ved indgåelsen af en flerårige aftale kan Kunden ligeledes acceptere, at vi reserverer den årlige betaling på Kundens betalingskort, således betalingen automatisk trækkes ved udførelsen af sæsonens første servicebesøg.

5 Opsigelse

Parterne kan frit opsige både den 1-årige og den løbende aftale uden varsel ved at sende en mail til kontakt@dmgreenkeeping.dk.

Såfremt Kunden opsiger aftalen senest dagen før sæsonens første servicebesøg, opkræves Kunden ikke betaling (Det vil sige, at der ikke sendes en faktura, ligesom et eventuelt forudbetalt refunderes 100%, eller en kortreservation slettes)

Såfremt Kunden opsiger aftalen på dagen for årets første servicebesøg eller senere refunderes 25 % af sæsonprisen for hvert endnu ikke udført servicebesøg.

Det betyder, at for basispakken refunderes 25 % af prisen. For luksuspakken refunderes 50 %, såfremt opsigelse sker mellem 1. og 2. servicebesøg, og 2 5% ved opsigelse efter 2. servicebesøg. Dette skyldes, at tids- og materialeforbruget almindeligvis er forhøjet ved sæsonens første servicebesøg.

Såfremt DM Greenkeeping opsiger serviceaftalen, og alle servicebesøg ikke er udført inden udløbet af opsigelsesfristen, refunderer DM Greenkeeping det forholdsmæssigt betalte beløb.

6 Reklamation

Der ydes reklamationsret i henhold til købelovens regler. Reklamation forudsætter altid, at klippevejledningen er blevet fulgt.

Reklamation skal ske inden for rimelig tid efter manglen er opdaget.

Reklamation skal fremsendes til Kundens lokalafdeling.

7 Fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret på køb af vores tjenesteydelser. Fortrydelsesretten løber fra aftalens indgåelse.

Såfremt Kunden ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal Kunden meddele DM Greenkeeping herom på den mail, hvorfra de har modtaget tilbuddet og vedlægge standardfortrydelsesformularen.

Kunden kan ved bestilling udtrykkeligt anmode os om at udføre vores servicebesøg inden udløbet af fortrydelsesfristen, hvilket DM Greenkeeping vil forsøge at efterkomme.

Såfremt Kunden anmoder DM Greenkeeping om at foretage servicebesøg inden udløbet af fortrydelsesfristen, accepterer Kunden samtidig, at fortrydelsesretten bortfalder for dette servicebesøg. Kunden skal i så fald betale rimelige omkostninger for den del af ydelsen, der allerede er leveret.

Som følge af, at forhøjet tids- og materialeforbrug ved første besøg jf. afsnit 5, vil Kunden få refunderet 25 % af abonnementsprisen for hvert endnu ikke udført servicebesøg.

Såfremt Kunden anvender sin fortrydelsesret forud for årets første servicebesøg, opkræves ingen betaling. Såfremt betaling har fundet sted, refunderes 100% af det opkrævede beløb.

Standardfortrydelsesformularen kan downloads her

8 Ansvarsbegrænsning

DM Greenkeeping er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab og skader af nogen art.

For krav, som vedrører DM Greenkeepings opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Kunden kun berettiget til erstatning for direkte tab.

DM Greenkeepings erstatningsansvar er begrænset til den årlige pris, som Kunden betaler for DM Greenkeepings ydelser.

Det fremhæves særskilt, at DM Greenkeeping ikke er ansvarlige for skadedyrsangreb, vejrforholdene el.lign.

9 Behandling af personoplysninger

Kunden finder vores Cookie- og privatlivspolitik her

10 Klage

Ønsker du at klage, kan der sendes en klage til: kontakt@dmgreenkeeping.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:
Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

Bestil et uforpligtende tilbud