1 Virksomhedsoplysninger

DM Greenkeeping ApS
CVR: 37201685
Mirabellevej 18, Bramdrupdam
6000 Kolding

Se mailadresser og telefonnumre til din lokalafdeling på
https://dmgreenkeeping.dk/afdelinger/

2 Tilbud, ordre og accept

På Kundens anmodning, vil Kunden modtage et hyperlink, hvor tilbuddet kan tilgås. Kunden kan herefter acceptere tilbuddet på de vilkår og til den pris, som fremgår.

Det bemærkes at tilbudsprisen er dynamisk og kan variere afhængigt af sæsonen, materialepriser mv. Kunden vil derfor kunne opleve ændrede priser/vilkår, såfremt tilbuddet genbesøges. Det er den på accept-tidspunktet viste pris og vilkår, der er bindende for Kunden.

Kundens ordrer og bestillinger er bindende for DM Greenkeeping, når Kunden har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.

Tilbud afgives almindeligvis på basis af opmåling fra offentlige registre. Er de fysiske forhold væsentligt ændret i forhold til de offentlige registre, er DM Greenkeeping ikke bundet af tilbudsprisen. Kunden vil blive orienteret herom inden service udføres.

Mundtlige tilbud skal accepteres straks.

3 DM Greenkeepings ydelse

DM Greenkeepings ydelse omfatter kun de i tilbuddet specificerede produkter.

DM Greenkeeping forpligter sig til på de i nærværende betingelser samt eventuelt specielt
aftalte vilkår, at levere serviceydelser af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer, herunder gødningsprodukter mv.

4 Priser og betalingsbetingelser

Alle priser angives i danske kroner (medmindre andet er angivet) inkl. moms.

Medmindre andet er aftalt, modtager du faktura efter første servicebesøg. Betaling forfalder herefter 7 dage efter afsendelsen af fakturaen.

Ved forsinket betaling beregnes morarente på 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, ligesom der kan pålægges gebyrer og omkostninger i henhold til gældende lovgivning. Rykkergebyr udgør 100 kr. i henhold til gældende ret.

Ret til prisændringer forbeholdes.

5 Opsigelse

Parterne kan frit opsige serviceaftalen/servicepakken uden varsel.

Såfremt Kunden opsiger serviceaftalen/servicepakken forud for årets første servicebesøg, refunderes 100% af abonnementsprisen.

Såfremt Kunden opsiger serviceaftalen/servicepakken efter årets første servicebesøg, refunderes 25% af abonnementsprisen for hvert endnu ikke udført servicebesøg (For basispakken refunderes 25% af abonnementsprisen. For luksuspakken refunderes 50%, såfremt opsigelse sker mellem 1. og 2. servicebesøg, og 25% såfremt opsigelse sker efter 2. servicebesøg)

Såfremt DM Greenkeeping opsiger serviceaftalen, og alle servicebesøg ikke er udført inden udløbet af opsigelsesfristen, er DM Greenkeeping forpligtet til at refundere det forholdsmæssigt forudbetalte beløb.

6 Reklamation

Der ydes reklamationsret i henhold til købelovens regler. Reklamation forudsætter, at klippevejledningen er blevet fulgt.

Reklamation skal ske inden for rimelig tid efter manglen er opdaget.

Reklamation kan fremsendes til Kundens lokalafdeling.

7 Fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret på køb af vores tjenesteydelser. Fortrydelsesretten løber fra aftalens indgåelse.

Såfremt Kunden ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten skal Kunden meddele DM Greenkeeping herom på den mail, hvorfra de har modtaget tilbuddet og vedlægge standardfortrydelsesformular.

Kunden kan ved bestilling udtrykkeligt anmode os om at udføre vores servicebesøg inden udløbet af fortrydelsesfristen, hvilket vi vil forsøge at efterkomme.

Såfremt Kunden anmoder DM Greenkeeping om, at foretage servicebesøg inden udløbet af fortrydelsesfristen, accepterer Kunden samtidig, at fortrydelsesretten bortfalder for dette servicebesøg. Kunden skal i så fald betale rimelige omkostninger for den del af ydelsen, der allerede er leveret.

Som følge af, at forhøjet tidsforbrug ved første besøg, og fordi vores rådgivning første gang er mere indgående og grundig (blandt andet som følge af gennemgang af håndbogen), ligesom der indkøbes materiale forud er de rimelige omkostninger, som Kunden skal betale:
Såfremt Kunden anvender sin fortrydelsesret forud for årets første servicebesøg, refunderes 100% af den årlige abonnementspris.

Såfremt DM Greenkeeping inden udløbet af 14 dages fortrydelsesfristen har udført første servicebesøg og Kunden derefter rettidigt anvender sin fortrydelsesret, refunderes 25% af den årlige abonnementspris for basispakken og 50 % ved luksuspakken.

Download fortrydelsesformular her

8 Ansvarsbegrænsning

DM Greenkeeping er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab og skader af nogen art.

For krav, som vedrører DM Greenkeepings opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Kunden kun berettiget til erstatning for direkte tab.

DM Greenkeepings erstatningsansvar er begrænset til den årlige pris, som Kunden betaler for DM Greenkeepings ydelser.

Det fremhæves særskilt, at vi ikke er ansvarlige for skadedyrsangreb, vejrforholdene el.lign.

Bestil et tilbud